Poboti po moji meri

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sporočilo
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Pravna podlaga

E-pošta Natisni PDF

ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP)

Uradni list Republike Slovenije Št. 18/2011 z dne 15. 3. 2011
4. odsek: VEČSTRANSKI POBOT

1. Večstranski pobot in ureditev delovanja sistemov večstranskega pobota

12. člen
(večstranski pobot)

(1) Večstranski pobot je način prenehanja neposredno in posredno vzajemnih denarnih obveznosti.
(2) V večstranski pobot se lahko prijavi tudi nedospela denarna obveznost, če se pogodbeni stranki o tem pisno dogovorita.

13. člen
(načela delovanja sistema večstranskega pobota)

Upravljavci sistemov večstranskega pobota morajo zagotoviti:
– da sistemi zagotavljajo varno, popolno in pravočasno izpeljavo večstranskega pobota,
– da udeleženci v postopku večstranskega pobota pridobijo dokazilo o opravljenem večstranskem pobotu,
– elektronsko hrambo dokazil o opravljenih večstranskih pobotih,
– enakovreden položaj vseh udeležencev večstranskega pobota,
– neprekinjeno delovanje sistemov, in
– varovanje poslovnih skrivnosti udeležencev v postopku večstranskega pobota.

14. člen
(pravila sistema za večstranski pobot)

(1) Upravljavci sistemov večstranskega pobota sprejmejo v skladu z načeli delovanja sistema večstranskega pobota iz prejšnjega člena splošna pravila sistemov večstranskega pobota, s katerimi določijo:
– postopek prijave denarne obveznosti v sistem večstranskega pobota,
– cene storitev,
– urnik sistema večstranskega pobota,
– način, popravo in preklic vnosa, ter
– obdelavo podatkov v sistemu.
(2) Splošna pravila sistema večstranskega pobota upravljavci sistemov večstranskega pobota objavijo na svoji spletni strani.

15. člen
(pravilnost vnosov in odgovornost dolžnika)

(1) Za pravilnost vnosov v sistem večstranskega pobota prijavljenih denarnih obveznosti, odpravo napak v vnesenih prijavah in škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti predloženih podatkov, odgovarja dolžnik.
(2) Upravljavci sistemov večstranskega pobota ne popravljajo rezultatov večstranskega pobota, ki so posledica nepravilnih podatkov v dolžnikovi prijavi denarne obveznosti v večstransko pobotanje.
(3) Upravljavci sistemov večstranskega pobota so odgovorni za škodo, ki nastane zaradi nepravilne obdelave podatkov o denarnih obveznostih iz dolžnikove prijave v sistem večstranskega pobota ali zaradi nespoštovanja pravil iz prejšnjega člena.

 


 

 

OBLIGACIJSKI ZAKONIK

uradno prečiščeno besedilo (OZ-UPB1)
Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24. 10. 2007
1. odsek: POBOT (KOMPENZACIJA)

311. člen - Splošni pogoji

(1)     Dolžnik lahko pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega, če se obe terjatvi glasita na denar ali na druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti in če sta obe zapadli.

312. člen - Izjava o pobotu
(1)     Pobot ne nastane takoj, ko se stečejo pogoji zanj, temveč mora to ena stranka drugi izjaviti.
(2)     Po izjavi o pobotu se šteje, da je pobot nastal takrat, ko so se stekli pogoji zanj.

313. člen - Če ni vzajemnosti
(1)     Dolžnik ne more pobotati tistega, kar dolguje upniku, s tistim, kar upnik dolguje njegovemu poroku.
(2)     Vendar pa porok lahko pobota dolžnikove obveznosti nasproti upniku z dolžnikovo terjatvijo do upnika.
(3)     Kdor je dal svojo stvar v zastavo za tujo obveznost, lahko zahteva od upnika, naj mu zastavljeno stvar vrne, če so izpolnjeni pogoji za prenehanje te obveznosti s pobotom, kot tudi če upnik po svoji krivdi opusti pobot.

314. člen - Zastarana terjatev
(1)     Dolg se lahko pobota z zastarano terjatvijo, vendar le, če takrat, ko so se stekli pogoji za pobot, terjatev še ni bila zastarana.
(2)     Če so pogoji za pobot nastali potem, ko je ena izmed terjatev že zastarala, ne nastane pobot, če dolžnik zastarane terjatve uveljavlja ugovor zastaranja.

315. člen - Pobot z odstopljeno terjatvijo
(1)     Dolžnik odstopljene terjatve lahko uveljavlja v pobot s prevzemnikom tiste svoje terjatve, ki bi jih lahko do obvestila o odstopu pobotal z odstopnikom.
(2)     Z njim lahko pobota tudi svoje terjatve do odstopnika, ki jih je pridobil pred obvestilom o odstopu, pa rok za njihovo izpolnitev še ni zapadel takrat, ko je bil obveščen o odstopu, vendar le, če zapade ta rok pred rokom za izpolnitev odstopljene terjatve ali hkrati z njim.
(3)     Dolžnik, ki je brez pridržka izjavil prevzemniku, da privoli v odstop, ne more več uveljavljati v pobot z njim nobene svoje terjatve do odstopnika.
(4)     Če je odstopljena terjatev vpisana v javne knjige, sme dolžnik uveljavljati v pobot svojo terjatev s prevzemnikom le, če je njegova terjatev vpisana pri odstopljeni terjatvi ali če je bil prevzemnik ob odstopu obveščen o njenem obstoju.

316. člen - Primeri, ko je pobot izključen
(1)     Ne more prenehati s pobotom:
1.    terjatev, ki je ni mogoče zarubiti;
2.    terjatev stvari ali vrednosti stvari, ki so bile dolžniku dane v hrambo ali na posodo ali jih je dolžnik brezpravno vzel ali brezpravno pridržal;
3.    terjatev, nastala z namerno povzročitvijo škode;
4.    odškodninska terjatev za škodo, storjeno z okvaro zdravja ali s povzročitvijo smrti;
5.    terjatev, ki izvira iz zakonite obveznosti preživljanja.

317. člen - Zarubljena terjatev druge stranke
(1)     Dolžnik ne more uveljavljati v pobot terjatve, če je njegova terjatev zapadla šele potem, ko je nekdo tretji z rubežem segel na upnikovo terjatev proti njemu.

318. člen - Vračunavanje s pobotom
(1)     Kadar je med dvema osebama več obveznosti, ki lahko prenehajo s pobotom, veljajo za pobot pravila, ki veljajo za vračunavanje izpolnitve.

396. člen - Pobot
(1)     Vsak solidarni dolžnik se lahko sklicuje na pobot svojega sodolžnika.
(2)     Solidarni dolžnik lahko pobota terjatev svojega sodolžnika do upnika z upnikovo terjatvijo, vendar samo za toliko, kolikor znaša del dolga tega sodolžnika v solidarni obveznosti.

408. člen - Pobot
(1)     Dolžnik lahko pobota svojo obveznost s terjatvijo nasproti upniku, ki zahteva od njega izpolnitev.
(2)     S terjatvijo, ki jo ima nasproti kakšnemu drugemu upniku, lahko dolžnik pobota svojo obveznost le do višine tistega dela solidarne terjatve, ki pripada temu upniku.

 

Prijava