Poboti po moji meri

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sporočilo
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Splošni pogoji

E-pošta Natisni PDF

SPLOŠNI POGOJI SISTEMA »POBOTI PO MOJI MERI«  REG02/11

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe za izvajanje obdelave podatkov za večstranski pobot obveznosti in terjatev v sistemu Poboti po moji meri, ki je sklenjena med izvajalcem in naročnikom

I. SISTEM POBOTI PO MOJI MERI

Izvajalec sistema Poboti po moji meri (v nadaljevanju: sistema) je družba Regular d.o.o., Kubed 5, Gračišče, mat.št. 5509106, ki je tudi lastnica informacijskega sistema .

Informacijski sistem  je namenjen obdelavi dospelih podatkov naročnikov za optimizacijo dvostranskega ali večstranskega pobota (kompenzacije) obveznosti in terjatev naročnikov.

Naročnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v Sloveniji, ki ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o izvajanju obdelave podatkov v sistemu Poboti po moji meri z namenom zapiranja obveznosti in terjatev naročnika z večstranskim pobotom.

Naročnik v prilogi k pogodbi »Seznam pooblaščencev« določi svojega pooblaščenca ali pooblaščence, ki v imenu naročnika posreduje ali posredujejo podatke za obdelavo v sistemu Poboti po moji meri.

II. VKLJUČITEV V SISTEM POBOTI PO MOJI MERI

Izvajalec po prejemu podpisane pogodbe in pravilno izpolnjenega in podpisanega seznama pooblaščencev, dodeli naročnikovim pooblaščencem uporabniško ime in geslo na obrazcu Obvestilu o dodeljene uporabniškem imenu in geslu in ga s priporočeno pošto pošlje na sedež naročnika. Pooblaščenec z vnosom dodeljenega uporabniškega imena in gesla pridobi dostop do vnosa podatkov v sistem Poboti po moji meri. Naročnik je dolžan skrbno varovati dodeljeno uporabniško ime in geslo. Izvajalec ne odgovarja za primere če naročnik izgubi geslo ali, ko pride do zlorabe gesla zaradi razlogov, ki so na strani naročnika.  Izvajalec bo pooblaščencu ob dodelitvi uporabniškega imena in gesla priporočeno poslal tudi preklicno geslo. V primeru izgube ali kraje gesla je naročnik dolžan takoj obvestiti izvajalca na gsm 041-722431 ali 041-757699, ter z navedbo preklicnega gesla potrditi svojo identiteto. Od dospele prijave o preklicu gesla, izvajalec ne bo dovolil vnosa podatkov v sistem Poboti po moji meri s preklicanim geslom. Naročnik je dolžan s priporočeno pošto zaprositi za dodelitev novega uporabniškega imena in gesla
Izvajalec si pridržuje pravico omejiti dostop do sistema Pobot po moji meri v primeru večjih vzdrževalnih del na sistemu, ki jih bo izvajalec praviloma izvajal v soboto in nedeljo ter med dela prostimi dnevi.

III. VNOS PODATKOV

Naročnik vnaša podatke v skladu z navodili objavljenimi na internetni strani izvajalca www.poboti.si .
Izvajalec omogoči vnos, spreminjanje in izbris že vnesenih podatkov vsak delovni dan, razen na dneve, ko se izvaja obdelava podatkov za izračun večstranskih pobotov v sistemu Poboti po moji meri.
Obdelava podatkov se bo izvajala po terminskem planu objavljenem na internetni strani izvajalca www.poboti.si .Upošteva  se ura strežnika izvajalca.
Vse vrednosti se vnašajo izključno v EUR.
Naročnik v sistem ne sme prijavljati obveznosti, katerih plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil in obveznosti za katere je sprožil spor pri pristojnem sodišču (sporne obveznosti)

Naročnik vnese  v sistem svoje obveznosti do upnikov, ki so zapadle v plačilo do dneva obračuna pobota. Izvajalec bo upošteval samo pravočasno dospele obveznosti.

Naročnik lahko vnese tudi podatke v omejitveni ali izbirni filter. Ob vsakokratni obdelavi podatkov (izračun pobotov po terminskem planu) naročnik izbere lahko samo eno vrsto filtra ali pa filtra sploh ne uporabi.
Izvajalec je dolžan upoštevati pravilno in pravočasno vnesene podatke v omejitveni ali izbirni filter.

Naročnik (kot upnik) z vnosom podatkov v omejitvenem filtru  določi dolžnike, s katerimi dovoljuje poravnave svojih terjatev v okviru sistema. V primeru, ko naročnik vnese podatke v omejitveni filter, sme izvajalec na strani naročnikovih terjatev, vključiti v obdelavo podatkov za pobot, izključno potrjene pravočasno dospele podatke naročnikovih dolžnikov , ki so vpisani v omejitveni filter.

Naročnik (kot upnik) z vnosom podatkov v izbirni filter določi dolžnike, s katerimi ne dovoljuje poravnavo svojih terjatev v okviru sistema.

Naročnik, ki v okviru omejitvenega filtra ali izbirnega filtra ni vnesel nobenih podatkov, izrecno dovoljuje izvajalcu, da vključi v obdelavo podatkov, v sistemu, vse naročnikove  terjatve, ki jih naročnikovi dolžniki navedejo v okviru svoje prijave.


IV. IZVAJANJE OBDELAVE PODATKOV
Predmet obdelave podatkov v sistemu so pravilno prijavljene in potrjene  obveznosti naročnika (dolžnika) do upnikov, ki so zapadle v plačilo do dneva obračuna pobota, z upoštevanjem omejitvenega in izbirnega filtra vseh udeležencev pobota.

Izvajalec bo vključil v obdelavo podatkov za večstranski pobot v sistemu vse pravočasno dospele obveznosti naročnika, razen tistih obveznosti, ki jih naročnikovi upniki z izpolnitvijo obrazcev omejitvenega filtra ali izbirnega filtra  izključijo iz obdelave za večstranski pobot v sistemu.

Naročnik izrecno dovoljuje, da izvajalec izključi iz obdelave podatkov v sistemu, vse naročnikove obveznosti, ki jih naročnikovi upniki izključijo s sistemom izbirni filter ali ne navedejo v sistemu omejitveni filter.
Pogoj pobota je, da ima naročnik tudi neporavnane dospele terjatve, ki jih naročnikovi dolžniki prijavijo v sistem .
Izvajalec izvede obdelavo podatkov za izračun večstranskega pobota v sistemu Poboti po moji meri, in o rezultatih obvesti naročnika  v skladu s trenutno veljavnima terminskim planom, objavljenim na internetni strani izvajalca www.poboti.si in splošnimi pogoji  .

Rezultati vsakokratnega pobota, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca in so naročniku poslani po e- pošti, podpisani z digitalnim podpisom izvajalca, na e-naslov naročnika navedenem v pogodbi, so uradni in jih je naročnik dolžan vknjižiti v svojo knjigovodsko evidenco.
Šteje se, da je pobot nastal na datum, ko je izvajalec naročniku po e- pošti na e- naslov določen s v pogodbi poslal rezultate iz vsakokratne obdelave podatkov pobota v sistemu.
Naročnik je dolžan v roku 3 delovnih dni od datumu nastanka pobota, obvestiti svoje dolžnike in upnike o zapiranju obveznosti in terjatev do njih, v skladu z rezultati iz vsakokratne obdelave podatkov pobota v sistemu .
Naročnikov pooblaščenec ima dostop do pregleda rezultatov naročnikovih pobotanih obveznosti in terjatev na internetni strani izvajalca www.poboti.si.
Naročnik lahko, v skladu z navodili objavljenimi na internetni strani izvajalca www.poboti.si, , pooblasti izvajalca, da preko e-pošte povabi k sodelovanju naročnikovega upnika ali dolžnika.
Naročnik z vnosom e-naslova upnika ali dolžnika in izbiro obvestila, izrecno dovoljuje in pooblašča izvajalca, da naročnikovega upnika ali dolžnika , ki ga je naročnik prijavil v sistem, po e- pošti, na vpisani e-naslov, obvesti o  prijavi na način, ki ga je naročnik izbral in ga povabi k sodelovanju v sistemu.
V. VIŠJA SILA
Višja sila so tisti nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje pogodbenih strank in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti, kot so na primer naravne nesreče, daljši internetni mrk ali prekinjena dobava elektroenergije.

VI. SPREMEMBA CENE STORITEV
Izvajalec lahko spremeni ceno svojih storitev. Izvajalec objavi spremembo cenika storitev na spletni strani  www.poboti.si najmanj 30 dni pred začetkom njegove veljavnosti. Pogodbene kupce izvajalec obvesti o spremembi cenika preko spleta najmanj 30 dni pred začetkom njegove veljavnosti.
V kolikor se naročnik ne strinja s spremembo cen lahko odpove pogodbo.

VII. ZAKLJUČNE DOLOČBE

Za odnose med izvajalcem in naročnikom, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Izvajalec lahko spremeni splošne pogoje. Izvajalec objavi spremembo splošnih pogojev na spletni strani  www.poboti.si najmanj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. Pogodbene kupce izvajalec obvesti o spremembi splošnih pogojev preko spleta na e- naslov naveden v pogodbi najmanj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti.

Predmetni splošni pogoji z oznako REG02/11 se uporabljajo od 1.04.2011 dalje.

 

Prijava